all apps around App Reviews »
free

Търговски регистър

Търговски регистърТърговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Чрез мобилното приложение може да се извършват справки по следните критерии: • ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец; • ЕГН, съдружника или едноличния собственик на капитала; • Входящ номер на документ.

Recent apps